ciseán
CISEÁN SIOPADÓIREACHTA
Tá do chiseán siopadóireachta folamh.
ÓNÁR mBLAG
  Leabhair Cois Life ar an aer / Cois Life books on air Agus muid ag druidim i dtreo dheireadh mhí Eanáir breathnaímid ar leabhair Cois Life a bhí faoi thrácht sna meáin an tse...
  Comórtas na Nollag / Christmas Competition An bhfuair tú seachadadh leabhar ó Cois Life tríd an bpost? Cuir clib orainn le pictiúr de na leabhair agus beidh deis a...
  Duaiseanna Oireachtais / Oireachtas Prizes Bhain go leor dár gcuid údar duaiseanna liteartha amach ag Oireachtas 2016. Some of our successful authors from the Oir...
  Cogar i gcluais don scríbhneoir úr le hÁine Ní Ghlinn/ Tricks of the trade with Áine Ní Ghlinn  Comhrá le hÁine Ní Ghlinn faoina modh scríbhneoireachta tar éis di Gradam Réics Carló a ghnóthú don dara uair as a ché...
  Gradam Réics Carló ag Hata zú Mhamó  Ag ócáid i gCill Áirne bronnadh Gradam Réics Carló ar Hata zú Mhamó, an dara leabhar le hÁine Ní Ghlinn a bhain an dua...
  Hata Zú Mhamó agus Lá leis na Lochlannaigh ar ghearrliosta Ghradam Réics Carló Tá Cois Life an-bhródúil go bhfuil dhá leabhar linne, Hata zú Mhamó le hÁine Ní Ghlinn, agus Lá leis na Lochlannaigh le ...

An Foilsitheoir

Bunaíodh an comhlacht foilsitheoireachta Cois Life i 1995 chun saothair liteartha agus taighde a chur ar fáil i nGaeilge. Foilsítear timpeall 6–8 teideal nua gach bliain, saothair ficsin go príomha, mar aon le filíocht, saothair don óige agus roinnt leabhar taighde agus faisnéise.

Buaicphointí
  • breis is 130 teideal foilsithe
  • údair nua, údair bhunaithe agus roinnt mhaith banúdar sa chatalóg
  • - líon na ngradam foilsitheoireachta atá bainte ag an gcomhlacht agus an iliomad duaiseanna agus gradam buaite ag scríbhneoirí an chomhlachta
  • bunachar eolais ar bheathaisnéisí 104 údar Gaeilge ar fáil ar shuíomh gréasáin Cois Life i nGaeilge agus i mBéarla
  • luachanna arda táirgíochta – aithnítear ardchaighdeán deartha na leabhar agus réimse na bhformáidí foilsithe. Cuirtear leaganacha fuaime i bhformáid closleabhar ar fáil le teidil oiriúnacha. Cuirtear leaganacha ríomhleabhar ar fáil i gcás fhormhór na dteideal nua.
Margadh agus pobal léitheoireachta

Tá léitheoirí Cois Life scaipthe go fada fairsing. Ceannaíonn foghlaimeoirí Gaeilge na teidil a dhíríonn ar fhoghlaim na Gaeilge agus ar staidéar na teanga ar ardleibhéal; roghnaítear scoth na saothar liteartha ar chúrsaí tríú leibhéal agus moltar a lán leabhar eile mar ábhar léitheoireachta ginearálta do mhic léinn agus roghnaítear iad ag clubanna léitheoireachta Gaeilge. Díoltar teidil ficsin agus faisnéise le daltaí sna Gaelscoileanna. Tá sciar suntasach den mhargadh againn i Meiriceá Thuaidh agus sna hionaid eile ina lonnaíonn na Gaeil thar lear. Tá margadh na ríomhleabhar go háirithe láidir ansin agus tá an t-éileamh ar an ríomhleabhair sna leabharlanna thar lear agus in Éirinn féin ag méadú go leanúnach le blianta beaga. Tá roinnt díolaimí dátheangacha foilsithe ag Cois Life. Tá na duaisleabhair Lón Anama agus Filíocht Ghrá na Gaeilge fíor-oiriúnach do mhargadh na mbronntanas, díreach mar atá na saothair ag Donla uí Bhraonáin faoi na seanfhocail agus na paidreacha, gan trácht ar an seoidleabhar Leabhar Laethanta.

Bíonn ard-ráchairt ar theidil áirithe agus ar shaothair údar ar leith ar nós Éilís Ní Dhuibhne, Liam Ó Muirthile, Alex Hijmans, Orna Ní Choileáin agus Antain Mac Lochlainn. Bhí Cois Life i dtús cadhnaíochta in earnáil na foilsitheoireachta in Éirinn nuair a bunaíodh an suíomh idirlín agus siopa chun leabhair a dhíol ar líne ag www.coislife.ie in 2004. Seirbhís liteartha ar leith is ea an bunachar beathaisnéisí údar Gaeilge atá ar fáil ar an suíomh ón mbliain 2006.

Céim nuálaíoch ag Cois Life ba ea foilsiú an chéad dlúthdhiosca fuaime le leabhar clóite in Éirinn (Séanna, 1996) agus in 2014 sholáthair Cois Life an chéad chlosleabhar Gaeilge saor in aisce le híoslódáil i modh digiteach (Daideo).

Faigheann Cois Life cúnamh ón gComhairle Ealaíon, agus ó Chlár na Leabhar Gaeilge, Foras na Gaeilge. Tá an comhlacht cláraithe le Foilsiú Éireann – Publishing Ireland.

Tá Ráiteas Straitéise Cois Life 2014-2016 le fáil anseo.

Dáileoirí: Áis, 31 Sráid na bhFíníní, Baile Átha Cliath 2. (353-1-6616522)

Treoirlínte d’Údair

Tá Treoirlínte d’Údair Cois Life ar fáil anseo. Rianaítear sa treoir sin na nithe is fiú a bheith ar eolas ag scríbhneoirí sula gcuireann siad a saothar faoi bhráid an fhoilsitheora agus leagann sé amach na freagrachtaí atá ar an scríbhneoir agus ar an bhfoilsitheoir i leith a chéile.

Stiúrthóirí na Cuideachta

An Dr. Caoilfhionn Nic Pháidín

Saolaíodh i Sasana agus tógadh i mBaile Átha Cliath í. Céimí í de chuid UCD. Tá baint leanúnach aici le foilsitheoireacht na Gaeilge ina saol gairmiúil. Chaith sí tréimhse i mbun eagarthóireachta sa Ghúm; ina heagarthóir ar Comhar 1979–84; ar cholúin Ghaeilge The Irish Times 1984–87; ina heagarthóir taighde foclóireachta in Acadamh Ríoga na hÉireann go dtí 1999. Bhí sí ina Stiúrthóir ar Fiontar, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath 1999–2006. Bhí sí ina Léachtóir Sinsearach ann go dtí 2015 mar ar bhunaigh sí sraith tionscadal taighde i réimse na ndaonnachtaí digiteacha don Ghaeilge: focal.ie; logainm.ie; iate.europa.eu (na téarmaí Gaeilge); www.ainm.ie; gaois.ie agus duchas.ie. Bhí sí ina comhalta den dá Choimisiún Rialtais a phléigh le cúrsaí Gaeilge lenár linn: Coimisiún chun Ról na nEagras Deonach a Scrúdú (1996–7) agus Coimisiún na Gaeltachta (1999–2000). Bhí sí ina Comhalta Boird ar Fhoras na Gaeilge (2007–2011).

An Dr. Seán Ó Cearnaigh

As Baile Átha Cliath dó. Céimí de chuid Choláiste na Tríonóide é Seán, a chaith sealanna taighde in Acadamh Ríoga na hÉireann, in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus sa Bhrainse Logainmneacha, an Roinn Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta. Rinne sé eagarthóireacht ar fhoilseacháin éagsúla agus agus thiomsaigh sé an t-eolaire Scríbhneoirí na Gaeilge 1945-1995. Tá sé i mbun na pleanála corparáidí i bhForas na Gaeilge.

Oifigeach Foilsitheoireachta

Jenifer Ní Ghrádaigh

Céimí de chuid UCD í Jenifer. Tá Ard-Dioplóma i nGaeilge Fheidhmeach agus Aistriúchán aici ó GMIT. Chaith sí sealanna taighde in Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath agus i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh, agus tá suim aici sa tSean-Ghaeilge, sa stair, agus in ealaín na meánaoise. Rinne sí eagarthóireacht ar fhoilseacháin éagsúla acadúla sular thosaigh sí ag obair le Cois Life in 2015.

Comhairleoirí

Dearadh Leabhar: Alan Keogh

Prionsabail Trédhearcachta

Tá Cois Life tiomanta do chomhlíonadh an Chóid Rialachais agus na bPrionsabal um Dhea-Thiomsú Airgid de chuid na Comhairle Ealaíon.

Tá ráitis airgeadais an chomhlachta go 30 Meitheamh, 2016 anseo

Eolas faoi Cois Life · Sonraí teagmhála